دنبال کننده ها

۱۱ مرداد ۱۳۹۹

شاملو شاعر آزادی و رنج
گفتگوی تلویزیونی گیله مرد در باره احمد شاملو
Sattar Deldar-hassan Rajabnjad 07 27 2020

درخت هزار و هشتصد ساله


امروز رفتیم به تماشای درختی که هزار و هشتصد سال از عمرش گذشته است اما همچنان استوار و سبز و پر برگ و گردنفراز ایستاده است و آسمان را در آغوش خود داردنامش
Grandfather Tree
Azar Fakhr, Sedi Safavi and 66 others

با جنگل و آب و آفتاب


بیست و نهم و سی ام جولای 2020-
دیروز و امروزمان به جنگل پیمایی و آبتنی در رودخانه ای گذشت که زلال بود و جاری و گرم . نخست به تماشای جنگل شکوهمند بی همتایی رفتیم با درختان هزار ساله و دو هزار ساله . نامش
Redwood National Park
آنگاه تن به آب رودخانه ای سپردیم که آرام و رام و سرود خوانان از میان جنگل میگذشت و پای درختانی سر به آسمان سوده برکه ای میساخت با آبی به روشنی آیینه و آفتاب .
نوه ها تا توانستند شنا کردند و از صخره ها بالا رفتند و دوستانی یافتند و از بلندی ها به آب پریدند و جیغ کشیدند و شادی کردند و ما نیز گهگاه تنی به آب سپردیم و آنگاه در ساحل رودخانه در سایه سار درختی نشستیم و جایتان خالی آبجو خوردیم و جست و خیز شادمانه کودکان را تماشا کردیم و حسرتی تازه بر دل مان ماند که چرا عمرمان را و جوانی مان را بدنبال لاطائلاتی گذرانده ایم شاید جهان را تغییر دهیم !
و آب و رودخانه و جنگل و مهتاب و شکوفه و باران و رامش و آرامش مان را قربانی خزعبلاتی کرده ایم که نه تنها روزنه ای به نیکروزی بشر نگشود بلکه فرجامی جز سیه روزی آدمیان نداشت.
باری ، سفر کوتاه بود اما هیچ کم نداشت

آقای ماضی استمراری
قصه خوانی آقای گیله مرد در رادیوهمراه
(از دقیقه۲۵)
HONAR V ZENDEGI 7-28-20_mixdown - Clyp
CLYP.IT
HONAR V ZENDEGI 7-28-20_mixdown - Clyp
Listen to HONAR V ZENDEGI 7-28-20_mixdown | Clyp is the easiest way to record, upload and share audio.

تو قامت بلند تمنایی ای درخت


آمده ایم اینجا. آمده ایم در میان جنگلی از درختان هزار ساله و دو هزار ساله چادر زده ایم .اسمش هست
Richardson Grove Stats park
قرار است سه چهار روزی دور از قیل و قال زمانه اینجا بیاساییم و با آب و درخت و پرنده و ماه و نسیم همراه و همگام شویم . در گوشه و کنار پارک آدمیانی آمده اند و چادر زده اند . آرامش شگفت انگیزی حکمفرماست. همه چیز به قاعده و به سامان . می توان یکی دو دلاری داد و دوش آب گرم گرفت. و همه جا زیبایی و زیبایی و زیبایی . و حیران میمانی در عظمت و سخاوت و بیکرانگی طبیعت.و از خود می پرسی این درختان عظیم سر به آسمان سوده چه یاد ها و خاطره ها که از گذر سده ها و هزاره ها بیاد ندارند
از خانه ما تا اینجا سه ساعت و نیم راه است .بزرگراه شماره101 راگرفتیم و از سانفرانسیسکو بسوی اورگان راندیم. نوا جونی و آرشی جونی را بما سپرده بودند . و آنها نیز مدام در چالشی کودکانه و قال و مقال های خنده آور بی پایان.
اینجا درختانی را می بینم که پیش از عیسای مسیح و محمدعربی و فارابی و زکریای رازی و لینکلن و جرج واشنگتن و هگل و نیچه و مارکس و لنین و عالیجناب ترامپ روییدند و قد کشیدند و باد و باران و توفان ها دیدند و اینک استوار و سر فراز چنان سر به آسمان سوده اند که بی هیچ تردیدی هزار سال و دو هزار سال دیگر همچنان با قامتی استوار به خورشیدو ماه و ستاره و آسمان سلام خواهند کرد و همچنان آسمان را در آغوش خود خواهند داشت .
تو قامت بلند تمنایی ای درخت
همواره خفته است در آغوشت آسمان