دنبال کننده ها

۵ فروردین ۱۳۹۵

نوکر بادنجان

آقای یعقوب انوار - یا بقول روزنامه بابا شمل یعقوب انبار- از آن نان به نرخ روز خورهایی بود که شاید بتوان نمونه بسیاری از چنین آدم هایی را حالا در مجلس شورای اسلامی پیدا کرد . یعنی بقول معروف آدم هایی که هم آش معاویه را میخورند و هم نماز علی را میخوانند .
این آقای انوار یکی از طرفداران پر و پا قرص رضا شاه بود و چه سینه ها که به تنور داغ نچسبانید و چه مدیحه ها که در وصف رضا شاه نگفت .
اما در شهریور بیست وقتی محمد علی فروغی متن استعفای رضا شاه را در مجلس خواند ؛ او نطق بسیار شدیدی علیه رضا شاه ایراد کرد و به آن مناسبت گفت : الخیرو فی ما وقع . !
اما همین آقای انوار ؛ چندی بعد که محمد رضا شاه پهلوی پایه های قدرتش را مستحکم کرد یکبار دیگر تغییر عقیده داد و گفت : لا خیر فی ما وقع !
البته اگر شرح زندگانی علی دشتی و بسیاری دیگر از سیاستمردان و آندوره را بخوانید خواهید دید که از این " نوکران بادنجان " بسیار داشته ایم و متاسفانه هنوز هم داریم .

۲ فروردین ۱۳۹۵

سازمان ملل خانوادگی

میگوید : من یک یهودی ایرانی هستم .نوروز و سده و چهارشنبه سوری را جشن میگیرم . زمانی که ایران بودم ماه رمضان که میشد از ترس مسلمانها روزه میگرفتم . ماه محرم که میشد لباس سیاه می پوشیدم و به تماشای عزا داری مسلمانها میرفتم و گهگاه گریه هم میکردم . شاید هم به حال خودم گریه میکردم که توی مخمصه عجیبی گیر افتاده بودم .
میگویم : خب !
میگوید : زنم مسلمان لبنانی است . گهگاه نماز میخواند . گهگاه روزه میگیرد .  گهگاه حجاب اسلامی هم دارد . عید فطر و عید قربان را جشن میگیرد . گوشت خوک نمیخورد . شراب هم نمی نوشد .
میگویم : عجب !!
میگوید : دخترم مسیحی است . مسیحی مارونی است . کریسمس که میشود خانه را چراغان میکند . به کلیسا میرود . هدیه میگیرد و هدیه میدهد . شراب هم می نوشد .
میگویم : خب !
میگوید : شوهر دخترم بودایی است . پیرو مذهب "  مهایانه "  است . گوشت نمی خورد . کشته و مرده مار و مور و ملخ و همه حیوانات عالم است .آداب و رسوم خاص خودش را دارد .هرگز هم  دروغ نمیگوید .
میگویم : عجب ؟ عجب ؟!
میگوید : پسرم  بهایی است . نه مشروب میخورد نه سیگار میکشد .  زن چینی گرفته است .نمیدانم زنش چه دینی دارد . بگمانم کنفوسیوسی است
میخندم و میگویم : حالا که از هر قوم و قبیله و دین و آیینی توی خانواده تان پیدا میشود  چطور است اسم خانواده شما را بگذاریم سازمان ملل خانوادگی ؟