دنبال کننده ها

۱ مرداد ۱۴۰۰

از امپراتوری اندوه به امپراتوری هیچ

ازامپراتوری اندوه به امپراتوری هیچ
(
این رفیق مان - آقای ایشای - یکی دو ماهی بیمار بود .سرگیجه داشت و نمیتوانست کار کند . معلوم شد تومور مغزی دارد . رفت جراحی کرد و امید داشت زنده بماند .
امروز تلفن کردم حال و احوالی بپرسم . پسرش گفت :
My Dad passed away.
یعنی مرد . به همین سادگی.
خیلی دلم گرفت . خیلی غمگین شدم . طفلکی سن و سالی هم نداشت .
آقای ایشای عسل فروش بود . بیست و چند سال پیش با یک وانت قراضه برای فروشگاه مان عسل میآورد . اما حالا یک امپراتوری تولید و توزیع عسل در همین شهر ما دارد . چهل پنجاه نفر آنجا کار میکنند .
آقای ایشای یهودی بود . چند بار مرا به کنیسه شان دعوت کرده بود . از اوباما بدش میآمد . از آمدن آقای حنا بسته مو خوشحال بود . خیلی هم خوشحال بود . با دمش گردو می شکست .
آقای ایشای از « هیچ » یک امپراتوری ساخته بود .امپراتوری عسل
اما روزگار را می بینی ؟ نگذاشت آقای ایشای بنشیند و از این امپراتوری عسل کامی بگیرد .
آمد و رنج کشید و ساخت و رفت . بهمین سادگی .
آقای ایشای از این جهان ما - از این امپراتوری اندوه - به امپراتوری « هیچ » پر کشید بی آنکه از امپراتوری عسل کامی شیرین کرده باشد .
یاد شعر مشیری افتادم :
به اسب و پیل چه نازی که رخ به خون شستند
در این سراچه ماتم ، پیاده ،شاه ، وزیر

شورترین دریاچه امریکا با پیکره های نمکی که طی هفتصد و شصت هزار سال شکل گرفته است
با دیدن این دریاچه بیاد دریاچه ارومیه افتادم که چه غریبانه خشک میشود

عکس بر گردان
تصاویری از یک سفر چهار روزه
Yosemite National Park
Nasrin Sheykhani, Alma Sheykhani Herout and 32 others

امروز رفتیم تماشای شگفتی های طبیعت .دره ها و صخره ها .
و آبشارانی که از دل این صخره ها می جوشند
Yosemite National Park

آرشی جونی همپای ما کوهنوردی کرد