دنبال کننده ها

۱۰ دی ۱۳۹۰

بربریتی علاج ناپذیر ....

گوستاو فلوبر ؛ رمان نویس فرانسوی و نویسنده رمان های " مادام بوواری " و " سالامبو " در فاصله سالهای 1857 و 1889 نامه هایی به نویسندگان و اندیشمندان عصر خود نوشته که دانشگاه هاروارد آنها را در دو جلد منتشر کرده است .
فلوبر در نامه ای که برای ایوان تورگنیف نویسنده روسی نگاشته میگوید : بربریتی علاج ناپذیر از اعماق زمین سر بر آورده است .هرگز مسائل معنوی تا این حد خوار و بی مقدار نشده بود .هرگز نفرت به پدیده های متعالی؛ انزجار از زیبایی ؛ و بیزاری از ادبیات ؛ اینچنین آشکار نبوده است .

آیا امروز پس از صد و پنجاه سال که از مرگ فلوبر میگذرد ؛ این بربریت علاج ناپذیر همه جهان را به تسخیر خود در نیاورده است ؟؟
بهشت اینجهانی .....

....تلاش برای بر پایی بهشت بر روی زمین ؛ همیشه به جهنم راه برده است
کسانی که می پندارند قادرند بشریت را سعادتمند کنند انسان های خطرناکی هستند .
اساسا رویای ساختن بهشت بر روی زمین ؛ رویای خطرناکی است چرا که پس از مدتی باور میکنند که حق دارند تعداد بیشماری انسان شرور ! را از میان بردارند تا دیگران را به اصطلاح سعادتمند کنند .!!

کارل پوپر - نویسنده کتاب " جامعه باز و دشمنان آن "