دنبال کننده ها

۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۸

بلند ترين پل دنيا.....لطفا روی عکس کليک کنيد
The Millau Viaduct is part of the new E11 expressway connecting
Paris and Barcelona and features the highest bridge piers ever
constructed. The tallest is 240 metres (787 feet) high and the
overall height is an impressive 336 metres (1102 feet), making this
the highest bridge in the world. It's taller than the Eiffel Tower

Interestingly, the Millau Viaduct is not straight. Why?
It's because a straight road could induce a floating sensation as you drive across it. So, a slight curve remedies that feeling.
The curve is 20km in range. Moreover, the road has a light incline of 3% to improve the visibility and reassure the driver.

An amazing engineering feat!

اين پل پاريس را به بارسلونا وصل ميکندو ارتفاع آن از برج ايفل بيشتر است

۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۸

چادر فاطمه زهرا 80 نفر را مسلمان کرد ...!!!!

ابن شهر آشوب وقطب راوندى روايت كرده اند كه : روزى حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام مـحـتـاج بـه قرض شد وچادر حضرت فاطمه عليهاالسّلام را به نزد مردی يهودى كه نامش زيـد بود رهن گذاشت وآن چادر از پشم بود وقدرى از جوبه قرض ‍ گرفت . پس يهودى آن چـادر را بـه خـانـه بـرد ودر حجره گذاشت ، چون شب شد زن يهودى به آن حجره درآمد ؛ نـورى از آن چـادر ساطع ديد كه تمام حجره را روشن كرده بود. چون زن آن حالت غريب را مـشـاهـده كـرد بـه نـزد شـوهـر خـود رفـت وآنـچـه ديـده بـود نـقـل كـرد، پـس يـهـودى از اسـتـمـاع آن حـالت در تـعـجب شد وفراموش كرده بود كه چادر حـضـرت فـاطـمـه عـليـهـاالسـّلام در آن خـانـه اسـت . بـه سـرعـت شـتـافـت وداخل آن حجره شد كه ديد شعاع چادر آن خورشيد فلك عِصْمت است كه مانند بَدْر مُنير خانه را روشـن كـرده اسـت ، يـهودى از مشاهده اين حالت تعجبش زياده شد پس ‍ يهودى وزنش به خانه خويشان خود دويدند وهشتاد نفر از ايشان را حاضر گردانيدند واز بركت شعاع چادر فاطمه عليهاالسّلام همگى به نور اسلام منوّر گرديدند.......!!!منابع: (مـنـاقـب ) ابـن شـهـر آشـوب 3/387 تـحـقيق : دكتر بقاعى ؛2- (الخرائج راوندى ) 2/537 - 3-منتهی الامال قمی/باب دوم/ فصل دوم