دنبال کننده ها

۲ فروردین ۱۳۸۹

گرامیداشت نوروز و بهار ....

نمیدانم کجایی است
. ترک است ؟ تاجیک است ؟ پارسی است ؟ افغان است ؟ نمیدانم به کدام خاک و به کدامین مرز جغرافیایی تعلق دارد .
هر چه هست زیباست . نوعی زیبایی معصومانه و کودکانه .
هر که هست و در هر جا که زندگی میکند به پیشواز نوروز و بهار رفته است ......
دیدار بنفشه زار را باور کن
بیداری جویبار را باور کن
بر شانه شادمان گلبرگ و درخت
گستردگی بهار را باور کن


از: رضا مقصدی