دنبال کننده ها

۱۲ مرداد ۱۳۹۳

هی ! جناب آقای اسراییل

هی ! آقای اسراییل ! جناب آقای اسراییل  ! آقای نتان یابو !
حالا که دارید  از زمین و هوا و دریا با توپ و تانک و خمپاره و موشک  غزه را بمباران میفرمایید ؛میشود بما بگویید آیا تا الان خون از دماغ یکی از همین حماسی ها جاری شده ؟
شما دارید با تروریست های حماس میجنگید یا با پیر زن ها و پیر مرد ها و کودکان فلکزده ؟
آقای نتان یابو ! حالا که شما پول و قدرت و پشتیبان های غربی و زراد خانه و بمب اتمی و نمیدانم هواپیماهای سوپر مدرن دارید میشود بما بگویید این زن ها و بچه ها و یک مشت آدم فلکزده فلسطینی چه گناهی کرده اند که باید اینگونه لت و پار بشوند و خانه و کاشانه شان بر سرشان خراب بشود ؟
آقای نتان یابو !  حیف یابو .