دنبال کننده ها

۹ خرداد ۱۳۹۱

انشعاب !!


رفیقم اوائل انقلاب از سازمانش جدا شد .
پرسیدم : چرا جدا شدی ؟
گفت : انشعاب کردیم !
حالا هم پس از سالها از زنش جدا شده است
می پرسم : چرا جدا شدید ؟
میگوید : انشعاب کردیم !!!
· · ·