دنبال کننده ها

۴ شهریور ۱۳۹۳


ما از زلزله جان سالم بدر بردیم

آقا ! ما دیشب جای تان خالی رفته بودیم عروسی ، سه چهار تا جام شراب خوردیم و نیمه های شب مست و ملنگ و پاتیل آمدیم خانه .
حوالی ساعت سه و نیم صبح بود و ما تازه چشم مان گرم خواب شده بود که به صدای جیرینگ جیرینگ شیشه ها از خواب پریدیم و دیدیم خانه مان همچون کشتی بی لنگر هی کژ میشود و هی مژ میشود ، اول خیال کردیم لابد بخاطر همان چهار تا و نصفی جام شرابی که نوش جان فرموده ایم سرمان گیج میرود اما وقتی به دور و برمان نگاه کردیم دیدیم نخیر حضرت باریتعالی از زور بیکاری دارد شهرمان را روی سر خودشان می چرخاند و همین حالاست که جناب آقای عزراییل تشریف فرما بشوند ویقه مان را بگیرند و بخاطر همان چهار تا و نصفی جام شراب راهی آن دنیامان بفرمایند
ما که از ترس زبان مان بند آمده بود و مثل خایه حلاج ها میلرزیدیم تا کله سحر دیگر خواب به چشمان مان نیامد و صبح هم پاشدیم آمدیم سر کارمان
حالا که اینجا نشسته ایم به جناب آقای باریتعالی عرض میکنیم که : آقای باریتعالی !مگر منطقه خاورمیانه برای فرمانروایی جناب عزراییل تان کافی نیست که این مرتیکه نتراشیده نخراشیده و هولناک را فرستاده اید سراغ ما ؟ مگر ما زبانم لال رفته ایم سر آدمیزادی را بریده ایم یا پشت دیوار شمس العماره بغبغو گفته ایم ؟
ما رفته ایم چها رتا و نصفی جام شراب نوشیده ایم و با رفیقان مان تا نصفه های شب قهقهه زده ایم ،این جزایش زلزله و مرگ است جناب آقای باریتعالی ؟
امشب جای تان خالی سه چها رتا جام شراب دیگر به کوری چشم آقای باریتعالی و آن عزراییل هولناکش بالا خواهیم انداخت تا آقای باریتعالی با آن همه دم و دستگاه کبریایی و آن عزراییل واسرافیل و پیامبرانش بفهمد که ما تخم پسرمان هم حسابش نمی کنیم

شماره تلفن آقای خدا !!
آقا ! ما تا امروز نمیدانستیم این آقای باریتعالی شماره تلفن هم دارد
تا امروز خیال میکردیم این آقای باریتعالی آن بالا بالاها درعرش اعلا ء در بارگاه کبریایی اش نشسته است و مدام فرمان مرگ وقتل واعدام صادر میفرماید و گهگاهی هم که حوصله شان سر میرودبرای مخلوقاتش زلزله ای ، طوفانی ، آتشفشانی ،وبایی ، پیامبر آدمخواری ، امامی ، طاعونی ، رعد و برقی ، داعشی ، طالبانی ، چیزی می فرستد تا حال شان را جا بیاورد و آنها را به خایه مالی شبانه روزی وادارد . اما امروز فهمیده ایم که این آقای باریتعالی شماره تلفن هم دارد و میشود با جناب مستطاب شان تماس گرفت و درد دل کرد !
ما امروز داشتیم رانندگی میکردیم . پای چراغ قرمز ایستادیم . چشم مان افتاد به ماشین جلویی مان .دیدیم پشت شیشه اش نوشته است : مسیح بزودی میآید ، آماده باشید !
Jesus is coming soon . Be ready
پایین اش هم شماره تلفنی داده بود که نمیدانیم تلفن مستقیم آقای باریتعالی است یا جناب مسیح ، شاید هم بخاطر صرفه جویی در مصرف بیت المال ! آقای باریتعالی و آقا زاده شان تلفن مشترک دارند !
باری ، امروز ما هر چه به این شماره زنگ زدیم بلکه با آقای باریتعالی یا دستکم با یکی از فرشتگان مقرب و مامانی درگاه کبریایی چاق سلامتی و احوالپرسی بکنیم کسی گوشی را بر نداشت ، بگمانم همه خوشگلان درگاه احدیت به مرخصی تابستانی رفته بودند، شاید هم آقای باریتعالی وقتی فهمید یک آقای یک لاقبای بی چاک دهنی مثل این آقای گیله مرد پای تلفن ایستاده است گوشی را بر نداشت .
حالا شماره تلفن آقای باریتعالی را این پایین می نویسیم، اگر شما زحمت کشیدید و با ایشان تماس گرفتید جان مادر تان از قول ما بگویید ما نه بهشت میخواهیم ، نه درخت طوبی ، نه حوریان هفتاد ذرعی ، و نه جوی شیر و عسل .
شما را به تن تب دار حضرت امام زین العابدین بیمار چند میلیون دلاری از خزانه غیب بما برسانید که بقول شیرازی ها پوکیدیم از بی پولی والله !
محض اطلاع شما شماره تلفن آقای باریتعالی را اینجا میگذاریم :
۱-۸۸۸-۴۵۶-۷۹۳۳
LikeLike ·  ·