دنبال کننده ها

۹ آذر ۱۳۸۹

کفن جیب دار .....!!!

از خدا که پنهان نیست ؛ از شما چه پنهان ما هر چه به کله مبارک خودمان فشار آوردیم آخر الامر نفهمیدیم که " کفن جیب دار " به چه دردی می خورد . یعنی دور از جان شما فردا پس فردا ما ریق رحمت را سر کشیدیم و راهی آن دنیا شدیم می توانیم توی جیب کفن مان نخود کشمش بریزیم و با خودمان به آن دنیا ببریم ؟؟

ختنه کشیش .....

..... وقتی ترک ها موفق شدند یونانی ها را بعد از جنگ بین الملل از ترکیه بیرون کنند ؛ آنان که باقی ماندند بشرط پذیرش اسلام زنده ماندند . اما تعصب مسلمان کردن آنها تا آنجا پیش رفت که کشیش هشتاد ساله را هم ختنه کردند ! تا میخ اسلام استوار تر فرو رود .!

عکس العمل این کار هاست که من و ایرج افشار در شهرک نزدیک متئورای یونان ؛ مسجدی را دیدیم که درش قفل بود . و هر کس از آنجا عبور کرده بود سنگی بر آن انداخته بود . و هیچ مسلمانی جرات نداشت برای نماز اطراف آن قدم بگذارد . ما هم با احتیاط عبور کردیم ......

سنگ هفت قلم - دکتر ابراهیم باستانی پاریزی

۷ آذر ۱۳۸۹

یه روز یه ترکه .....

یه روز یه تركه....

اسمش ستار خان بود، شاید هم باقر خان

خیلی شجاع بود، خیلی نترس

یكه و تنها از پس ارتش حكومت مركزی براومد

جونش رو گذاشت كف دستش و سرباز راه مشروطیت و آزادی شد

فداكاری كرد، برای‌ایران، برای من و تو

برای‌این كه ما یه روزی تو‌این مملكت آزاد زندگی كنیم

یه روز یه رشتیه ....

اسمش میرزا كوچك خان بود، میرزا كوچك خان جنگلی

برای مهار كردن گاو وحشی قدرت مطلقه تلاش كرد

برای‌این كه كسی تو‌این مملكت ادعای خدایی نكنه

اون قدر جنگید تا جونش رو فدای سرزمینش كرد

یه روز یه لره بود

اسمش كریم خان زند بود...

*

یه روز ما همه با هم بودیم

فارس و كرد وترك و رشتی و لر و اصفهانی و عرب

تا‌این كه یه عده رمز دوستی ما رو كشف كردند

و قفل دوستی ما رو شكستند

حالا دیگه ما برای هم جوك می‌سازیم

به همدیگه می‌خندیم

و‌این جوری شادیم

و خیال می‌كنیم كه خیلی خوش می‌گذره!

نقل از : آینده نیوز
سنگ و آبگینه ....

بنیاد ظلم در جهان اندک بود . هر کس آمد چیزی بدان افزود تا بدین غایت رسید ...." سعدی "
تدبیر نیست جز سپر انداختن ؛ که خصم
سنگی به دست دارد و ما آبگینه ای ....