دنبال کننده ها

۱۱ اسفند ۱۳۹۱

مرده ها ....

مرده ها نفس میکشند 
دولت تشکیل میدهند .
قانون می نویسند .

مرده ها ؛ از شهر ها گورستان میسازند 
- این را برادرم بمن گفت 
و بعد کنار مادرم دراز کشید و مرد 

حالا من کنار  او ایستاده ام 
کنار دریایی خالی از آب 
جنگلی خالی از درخت 
کنار مادرم که می پرسد : 
کدام سال ما زندگی کردیم ؟ 
کدام روز ما خوشبخت بودیم ؟؟

۱۰ اسفند ۱۳۹۱

چه ملت عرق خوری ...!!
امروز اعلام شد که طی یکسال ؛ خلایق امریکایی بیش از دویست میلیارد دلار شراب و ویسکی و ودکا و آبجو نوش جان فرموده اند !!
این گزارش میگوید که در یکسال گذشته هفت میلیون و هفتصد هزار گالن مشروبات الکلی در امریکا بفروش رسیده است .
در حال حاضر در امریکا 170 نوع ویسکی و بیش از یکصد و پنجاه نوع آبجو وجود دارد . بگمانم امریکایی ها این پند حافظ جان مان را شنیده بودند که :
می خور ! که هر که آخر کار جهان بدید
از غم سبک بر آمد و رطل گران گرفت
فرصت نگر که فتنه چو در عالم اوفتاد
عارف به جام می زد و از غم کران گرفت .

۷ اسفند ۱۳۹۱

بیچاره هویدا .......روزی با هویدا در ایام نخست وزیری ؛ در باره گروههای چریکی و...صحبت میکردیم . گفتم که : اینها سیانور بهمراه دارند وقتی قرار ملاقات میگذارند سیانور زیر دندان شان است که اگر دستگیر شوند فورا قورت بدهند و باعث مرگ سریع بشود .
هویدا گفت : " دو تا از این قرص سیانور ها را بمن بدهید ! "
گفتم : برای چه کاری میخواهید ؟
در جواب گفت که : " اگر یک وقتی اتفاقی افتاد ؛ ما هم قورت بدهیم.."
گفتم : شما برای چه ؟ ( حالا هنوز هیچ خبری نبود و حدود چهار - پنج سال قبل از انقلاب 57 بود ) ....هویدا فکر میکرد که روزی ممکن است کودتایی بشود و یک اتفاقی شبیه به آن بیفتد ؛ اما در سال آخر بمن گفت : " با این شیوه ای که شاه دارد جلو میرود ؛ یعنی اینکه همه چیز تمام شد ! " و من هم بوی گفتم که اگر حادثه ای رخ دهد ؛ کسی با شما کاری ندارد . کاری که این افراد دارند با شاه است و نصیری و من ...البته من هم نمیدانستم که اینطوری میشود و این وحوش این جنایت ها را میکنند ...
از کتاب در دامگه حادثه - پرویز ثابتی - ص 220