دنبال کننده ها

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۱

شعر ؛ امنیت است

در طول تاریخ ایران ؛ این ملت صبور ؛ همواره زخم های بیشمار خویش را با مرهم " شعر " درمان کرده است .
براستی اگر رویایی بنام شعر را از مجموعه هویت فرهنگی ما بگیرند دیگر چه میماند ؟؟
شاعرانگی روح ملی ما از آن سوی ازل آغاز شده است و شعر بارز ترین سهم سرشت ابدی این ملت است چندانکه موج ضمیر جمعی اش تمامی جهان او را فرا گرفته است .

سید علی صالحی
ای کاش آب بودم
- گر میشد آن باشی که خود میخواهی -
آدمی بودن
حسرتا !
مشکلی است در مرز ناممکن
نمی بینی ؟؟

_____

احمد شاملو