دنبال کننده ها

۲ دی ۱۳۹۹

یادی از یلداهای پیشین
با رفیقان فریدون فرح اندوز- مسعود سپند - هانری نهرینی- مهدی حاذق اعظم - امیر و بهناز جابری ، محمد گلشنی، قاسم بابایی و دوستان موسیقیدان بهمن جان آزادی و آقای ثابتیان
+2