دنبال کننده ها

۳ شهریور ۱۳۹۰


اهل دانشگاهم- سهراب سپهری

اهل دانشگاهم
رشته ام علافی‌ست
جیب‌هایم خالی‌ست
پدری دارم
حسرتش یک شب خواب!
دوستانی همه از دم ناباب
و خدایی که مرا کرده جواب
اهل دانشگاهم
قبله ام استاد است
جانمازم نمره!
خوب می‌فهمم سهم آینده من بی‌کاریست
من نمی‌دانم که چرا می‌گویند
مرد تاجر خوب است و مهندس بیکار
و چرا در وسط سفره ما مدرک نیست
چشم ها را باید شست
جور دیگر باید دید
باید از مردم دانا ترسید!
باید از قیمت دانش نالید!
وبه آن‌ها فهماند
که من اینجا فهم را فهمیدم
من به گور پدر علم و هنر خندیدم!

فرق مستراح و منبر ...!!!
بهلول را گفتند فرق « مستراح » و « منبر » چيست؟

گفت در اصلشان فرقي نيست.

هرکس که نخواهد « در جمع » بريند، در آن رود ؛

و هرکس که بخواهد « بر جمع » بريند، بر اين رود.


و بهلول را گفتند که فرق « کهنه کودک » و « عمّامه » در چیست؟
گفت در اصلشان فرقی نیست.

کهنه را در « زیر » گه گذارند،

و عمّامه را « روی » گه.